משה יוחנובצקי 1948

משה יוחנובצקי
מנהל זמני, 1948​

משה יוחנובצקי קיבל רישיון מודד ב- 5 מאי 1926, בתקופת מייג'ור קאטברט היליאר לי כמנהל מחלקת המדידות המנדטורית. ככל הנראה,  במרס 1948 מונה ע"י הבריטים כמנהל זמני של מחלקת המדידות.

אחת מפעולותיו הראשונות הייתה הענקת רישיון מודד, ב- 4 באפריל 1948, לנתן פוטוריאן ולעמיאל רוזנשטיין (אלעמי), שעסקו במדידות עוד בתקופת המנדט. שניהם היו אחר-כך, לחילופין, מנהלי מחלקות שדה וביקורת תוכניות במחלקת המדידות.

הבעיה העיקרית של יוחנובצקי הייתה ניהול מחלקה שניטשה ע"י הבריטים, נאלצה להתארגן תוך כדי מלחמת העצמאות והקמת המדינה, כשמספר העובדים בה ירד בצורה משמעותית (מ- 736 לפני סיום תקופת המנדט ל- 68 באוקטובר 1948) עקב עזיבת הבריטים והערבים, וגיוס העובדים היהודיים, בעיקר ל"הגנה", ואח"כ לצה"ל. מנגד, נוצר הצורך במתן עזרה לשרות מפות וצילומים (שמו"צ), הגוף הצבאי שקדם ליחידת המיפוי הצבאי, בהפקת מפות לכוחות הלוחמים.

יוחנובצקי ניהל את המחלקה תוך מאמצים ניכרים להפיק מכוח האדם שעמד לרשותו את המכסימום. בחוזר מ- 19 ביולי 1948 כתב: "הירידה המתמדת במספר עובדי המחלקה הזאת עקב הגיוס והשירותים במוסדות הביטחון, וחוסר באפשרות למלא את מקום היוצאים, תובעים במפגיע מהעובדים הנותרים את מאמץ כוחותיהם על-מנת למלא את החלל שנתהווה". בפנייה ישירה לעובדים כתב יוחנובצקי במזכר, ב- 28  מאי 1948, בזו הלשון: "אני פונה לכל עובדי המחלקה: תראו את מסירותכם ונאמנותכם לעניין הכללי. השתדלו והגבירו את יעילות עבודתכם! רק זה יאפשר לכל אחד להתקדם בעבודתו ובמעמדו בין כלל העובדים, וגם ירים את קרנה של המחלקה שכולם מעוניינים בהצלחתה".

שרות מפות וצילומים, בפיקודו של סא"ל פנחס יואלי, עבר במחצית שנת 1948 לבניין מחלקת המדידות. לצורך הכנת המפות לכוחות הלוחמים (תחילה "ההגנה" ואחר-כך צה"ל) השתמש השמו"צ במשאבי מחלקת המדידות. אנשי מחלקת המדידות, תחת ניהולו של יוחנובצקי, השתתפו ועזרו במלאכת הכנת המפות, במיוחד אנשי בית הדפוס של המחלקה.

ב- 28 ביוני 1948 התקיים טקס ההשבעה של שרות מפות וצילומים לצה"ל בחצר משרדי מחלקת המדידות.

במחצית השנייה של שנת 1948 מונה יוסף אלסטר למנהל מחלקת המדידות ע"י שר העבודה, מרדכי בנטוב, ויוחנובצקי סיים את תפקידו כמנהל זמני.​

סיכם: חיליק הורוביץ

(הסיכום מסתמך בעיקר על עבודת גמר של כרמלה שנצר לקבלת תואר  MA באוניברסיטת תל-אביב. נושא העבודה: "המיפוי הרשמי של ארץ-ישראל במעבר משלטון בריטי למדינת ישראל, שנים 1945-1955")