מחשבון – אומדן עלות ביקורת תצ"ר/תת"ג

​​​​​​המרכז למיפוי ישראל מבצע מתוקף סמכותו הסטטוטורית ביקורת למפות קדסטר (תצ"ר, תת"ג). הביקורת מתבצעת עבור מגוון מזמינים ומצריכה מאת מזמין העבודה תשלום אגרת ביקורת. אגרת הביקורת נקבעת בהתאם לתקנות המדידות (אגרות), תשל"ז-1977, לפי שעות עבודה ומשאבים שמושקעים בביקורת בפועל. בהסתמך על נתוני עלות ביקורת של מפות קדסטר רבות פותח מחשבון שמאפשר הערכת עלות ביקורת תצ"ר/תת"ג בהתאם למאפייני המפה. המחשבון מאפשר קבלת אומדן עלות ביקורת תצ"ר/תת"ג. מובהר שזהו אומדן בלבד והחיוב יתבצע לפי התשומות שמושקעות בפועל. 
הריני מצהיר/ה שקראתי והבנתי את התנאים והמגבלות בשימוש במחשבון זה.
123456789