חוק חופש המידע

header.jpg

פרס השקיפות של שר המשפטים לשנת 2019 ניתן למרכז למיפוי ישראל על פועלו בהנגשת המידע לציבור.

​לכבוד הוא לנו​​

פרס הזוכה קטן.jpg

חוק חופש המידע, התשנ"ח - 1998, נחקק ב-19 במאי 1998 ונכנס לתוקפו כעבור שנה. החוק עיגן את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

החוק קובע כי הרשות תענה בחיוב למבקש/ת, אלא אם תפגע חשיפת המידע באינטרס אחר, כגון בטחון המדינה, פרטיותם של אנשים, סודות מסחריים וכדומה.

בחינת הבקשה נעשית במסגרת הזמנים הקבועים בחוק. לפיכך, על הרשות להשיב לפונה תוך 30 יום, אולם הממונה או ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך את זמן המענה עוד ב-90 יום לכל היותר.

כשמידע נוגע לגורם שלישי, על הרשות לפנות לאותו גורם ולאפשר לו להתנגד למסירת המידע. פניה לגורם שלישי מאריכה את זמן הטיפול בבקשה עוד ב- 21 יום, ואם נדחית עמדת הגורם השלישי, מוקנית לו הזכות לעתור על החלטת הרשות הציבורית והמידע לא יימסר למבקש/ת עד למיצוי זכות זו.

מידע מפורט על החוק אפשר למצוא באתר היחידה לחופש המידע.

על-פי החוק ועל-פי תקנות חופש המידע (אגרות), התשנ"ט-1999, פנייה לקבלת מידע תטופל לאחר תשלום אגרת בקשה על סך 101 ש"ח והתחייבות המבקש/ת לשאת בתשלום הטיפול בבקשה ובהפקת המידע המבוקש.

אדם המבקש מידע על עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה, החל בשעה השלישית (כלומר ייגבה תשלום אגרת טיפול החל מהשעה השביעית לטיפול). פירוט של סכומי האגרות מצוי באתר שירות התשלומים הממשלתי.


את אגרת הבקשה אפשר לשלם באמצעות חשבון בנק, להלן הפרטים:

מספר חשבון: 54180 סניף ראשי, בנק הדואר ו/או באמצעות שובר דואר.


להגשת בקשת חופש מידע ולשאלות בנושא, יש לפנות לממונה על החוק:

הממונה על חופש המידע – גברת איריס זילבר

רחוב לינקולן 1

תל אביב 65220

טלפון לבירורים: 03-6231862 

או בכתובת מייל: 

meida.hofesh@mapi.gov.il 

irisz@mapi.gov.il ​ ​​


קישורים רלוונטיים