ממונה על שוויון וגיוון תעסוקתי של הון אנושי - גלית ארזי

​​

ממונה משרדי למניעת גזענות.
יישום חקיקה רלוונטית, החלטות ממשלה והנחיות נציב שירות המדינה בתחום הגיוון התעסוקתי.
יישום כללי התקשי"ר החוק והפסיקה בנושא ייצוג הולם והעדפה מתקנת.
מיפוי המצב הקיים במשרד, כולל מיפוי אקלים ארגוני ועמידה ביעדי ייצוג הולם בכלל הדרגות.
איתור חסמים בהטמעת יעדי ייצוג הולם בכלל הדרגות והתפקידים וניתוחם לרבות חסמי גיוס, איתור ומיון ועוד.
גיבוש והוצאה לפועל של תוכנית עבודה להסרת חסמים והתמודדות עם האתגרים להטמעת גיוון תעסוקתי הון אנושי.
גיבוש תוכנית שנתית להעסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית.
העלאת וקידום המודעות לגיוון תעסוקתי של הון אנושי במשרד.
אחריות על ייזום, ארגון וביצוע פעולות הדרכה, הכשרה ייעודית והסברה בתחומים שמהווים חסמים.
מהווה כתובת משרדית להגשת פניות ותלונות בנושא גיוון תעסוקתי של הון אנושי.


03-6231968
050-6221287