פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985

בהתאם להודעת התכ"ם 1.2.0.6.1 בנושא "הנחיות לביצוע התקציב לשנת 2020", יפרסם כל משרד באתר האינטרנט דיווח אודות כל החלטה שהתקבלה בעניין הוצאות המשרד.​

​​