אודות

המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) הוא המרכז הלאומי הישראלי למיפוי, לקדסטר (שיטת רישום זכויות במקרקעין), לגאודזיה ולגיאו-אינפורמציה.

בתחום המיפוי, המידע והידרוגרפיה - מפ"י מופקד על קביעה והפקה של מוצרי מיפוי מודפסים ודיגיטאליים. מוצרי המיפוי נחוצים לתמיכה בצרכים הממלכתיים התשתיתיים לנושא תכנון וביצוע בתחומים תשתיות ובנייה, ניהול המקרקעין, מיפוי ימי לניהול מרחב הים ובטיחות השייט, ביטחון ושירותי חירום, שליטה ובקרה, איכות הסביבה, מחקר ופיתוח ותיירות.
לצורך כך, הופקד מפ"י על קביעת התקנים בנושא, לרבות רשתות קואורדינטות, היטלי מפות (שיטות מעבר ממרחב למישור), תקני דיוק, שמות ומערכת סימנים מוסכמים.
המרכז למיפוי ישראל מפיק מפות רשמיות של ישראל עוד מתקופת המנדט הבריטי, כשהיה קרוי 'מחלקת המדידות של ארץ ישראל' (Survey of Palestine) ובהמשך 'מחלקת המדידות של מדינת ישראל' לדורותיה (מחלקת המדידות, אגף המדידות והמרכז למיפוי ישראל).

בתחום הקדסטר -רישום זכויות קניין במקרקעין במדינת ישראל מבוצע על-פי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, על-פי עקרונות טורנס, שלפיהם המדינה ערבה לגבולות המקרקעין ולשטחם.
הרישום בפנקס זכויות המקרקעין הוא באחריות משרד המשפטים, על בסיס מפות קדסטר שנבדקו ואושרו בידי הגוף הממשלתי האחראי. המרכז למיפוי ישראל הנו האחראי הסטטוטורי לעניין ביקורת מפות קדסטר ואישורן כתנאי לרישום הזכויות במקרקעין. הביקורת ואישור המפות לרישום מחוייבת בתשלום אגרה. את המפות מכינים מודדים מוסמכים מהשוק הפרטי. הביקורת יכולה להתבצע באמצעות המרכז למיפוי ישראל או באמצעות "מודדים מבקרים"​ מהשוק הפרטי שהוסמכו על ידי מנהל המרכז למיפוי ישראל לבצע ביקורת למפות קדסטר ולהמליץ בפניו לאשרן. המרכז למיפוי ישראל הנו המאשר הסופי של מפות הקדסטר והאחראי על הטמעת הנתונים בבסיסי הנתונים והנגשת המידע לציבור.

בתחום הגיאודזיה - מפ"י פועל כמכון הגיאודטי הלאומי במסגרת זו מנהלת חטיבת הגאודזיה את רשת הבקרה הגאודטית הלאומית המהווה תשתית לכל עבודות המדידה במדינת ישראל.
מדע הגיאודזיה עוסק בהגדרת גודלו וצורתו של כדור הארץ. בכל הקשור לגאודזיה פועל המרכז למיפוי ישראל (מפ"י) כמכון הגיאודטי הלאומי.​
מפ"י הוא הגוף הסטטוטורי המופקד על פיתוחה ואחזקתה של רשת בקרה הגאודטית הלאומית (רבג"ל) בישראל המהווה נדבך ראשי לכל עבודות המדידה במדינת ישראל החל ממדידות לצרכי תכנון דרך ביצוע וכלה בקדסטר.
חטיבת גאודזיה ואכיפה מופקדת על ניהול הרבג"ל, טיובה ואחזקתה. חטיבת גאודזיה ואכיפה מבצעת מעקב גאודינמי רציף באמצעות רשת תחנות הקבע הלאומית, מעדכנת, במידת הצורך, את משטח הייחוס (דאטום) משפרת את איכותו של מודל הגליות ושוקדת על הנגשת הרבג"ל לטובת ציבור המודדים המוסמכים ולטובת כל המשתמשים האחרים.

​המדען הראשי - מפ"י מכוון את המחקר והפיתוח במדינת ישראל בתחומי הגיאודזיה, הקדסטר, המיפוי והגיאו-אינפורמציה. מפ"י מקדם את התקינה והחקיקה בנושאים אלה באמצעות תקנות המודדים, הנחיות המנהל ותקנים לאומיים. מפ"י גם יוזם שיתוף פעולה ופרויקטים לאומיים מתקדמים בתחום עם גופי ממשלה, אקדמיה וחברות בארץ ובעולם.