המרכז למיפוי ישראל מפ"י - מפגש גיאודזיה - תקנות והנחיות  
 

 מפגש גיאודזיה - תקנות והנחיות 

להלן השאלות והתשובות שנדונו במפגש:

כיצד לנהוג בפרוייקטים מתמשכים בכל הקשור לחיבור בין רשת ישראל החדשה לבין רשת ישראל 2005. האם יש לנהל את נתוני הקדסטר ב-2 מערכות נפרדות.

א. הבהרה: גם רשת ישראל 2005 (IG05) היא רשת ישראל החדשה והיא גם ITM, אלא שהיא מבוססת על תחנות הקבע של מפ"י (APN)) ולא על מדידה מ-"טריגים". בהמשך נתייחס למדידות ברשת ישראל החדשה שאינן ב-IG05, כ-""ITM, לצורך הנחיות בלבד.
ב. בין IG05 ל-"ITM" צפויה הזזה בסדר גודל שבין 0 ל-15 ס"מ. הסבה של מדידת גבולות ופרטים מ-"ITM" ל-IG05 ולהיפך, יכולה להתבצע על סמך מדידת שתי נקודות לפחות. רצוי להשתמש בנקודות בקרה ששימשו למדידת הגבולות. עדיפות שנייה יש לנקודות גבול או לפרטים. כאשר מתבקשת רק תוספת מדידה קטנה ונאלצים למדוד נקודות בקרה חדשות, הן חייבות להיות ב-IG05. אם המודד מחליט להשאיר את הפרוייקט ב-"ITM", עליו לבצע הסבת תוספת המדידה באמצעות הזזה כאמור. פרוייקטים שיש צפי להתמשכותם במשך יותר משנה, מומלץ להסב ל-IG05 מאחר שעם כניסת התקנות החדשות לתוקף (כולל תקופת מעבר) – תהיה חובת עבודה מלאה ברשת ישראל 2005.

הובעה דעה כי מתקבלים הפרשים בין מדידות המתבססות על VRS לבין מדידות המתבססות על נקודות 1G.

הפרשים של מספר מילימטרים ייתכנו בהחלט.

מדוע יש דרישה לבצע מדידה כפולה של נקודות בקרה לפוטוגרמטריה בעיקר כאשר מבססים מודל על 6 נקודות.

הביקורת חשובה מאחר ושגיאה בנקודה בודדת "נמרחת" בין שאר הנקודות. הדרישה בתקנות הינה 4 נקודות בקרה למודל. גם עם 6 נקודות בקרה למודל אין ודאות כי שגיאה לא "תימרח".

ההנחיות קשות להבנה, מסורבלות, מחמירות ומייקרות את ביצוע העבודות השונות. רוב משרדי המודדים לא מקפידים לעבוד בהתאם להנחיות המנהל בעבודות אותן אין צורך להגיש למפ"י לביקורת.

לעניין ההבנה, יש צורך להביא דוגמאות. הסרבול נגרם בחלקו מהצורך לקשור הנחיות חדשות לתקנות הקיימות. נשתדל לפשט יותר בהנחיות שילוו את התקנות החדשות. משרדים שלא מקפידים לעבוד לפי ההנחיות לוקחים על עצמם סיכון.

הועלתה דרישה לתת אחריות למודדים בביצוע העבודות ולא להיכנס לפרטים אלמנטריים אלא לעמוד בדיוקים שייקבעו וכן להסתייע בידע ובניסיון הרב שרכשו המודדים מהמגזר הפרטי.

נשתדל להגדיר רק את הדיוק המבוקש עם הנחיות כיצד יש לחשב אותו. עם זאת, ישנן שגיאות שיטתיות שלא מתבטאות בדיוק המחושב והטיפול בהן מחייב הנחיות ביצוע כגון: הפרש זמן מזערי בין מערכות מדידה ומשך זמן מדידה מזערי. אי אפשר לסמוך, בנושא זה, על הידע והנסיון של המודדים. לא ניתן לכתוב הנחיות שונות למודדים בעלי נסיון שונה, מה גם שמדובר בטכנולוגיה חדישה ביותר שאין לגביה מספיק נסיון.

הובע חשש גדול לגבי השימוש ברשת גבהים אליפסואידלית ובעיקר בשימוש במודל הגליות הסטטוטורי במקרים בהם מתגלים הפרשים בין הגובה האורתומטרי המתקבל מהמודל לבין הגובה הרשום בנקודות בקרה לגובה.

מודל הגליות הסטטוטורי אינו פתרון קסם לכל דבר, אך הוא נותן אחידות בגבהים. כאשר יש צורך בדיוק של רשת בקרה אנכית יש להפריד בין גבהים ידועים (של "בנצ'מרקים) לגבהים הנמדדים באמצעות מודל הגליות.

הושמעו תלונות לגבי הזמן הממושך בקבלת אישור לנקודות בקרה המוגשות למפ"י, לגבי השירות המצומצם הניתן במחוז ב"ש לעומת השירות בת"א וכן לגבי הקרינה הקיימת במבנה המחוז בב"ש.

משך התור לאישור נקודות בתחום גיאודזיה (חישובים לשעבר) עמד, עד לפני זמן לא רב, על שלושה שבועות. בתקופה האחרונה נוצר תור ארוך יותר בעיקר עקב המעבר לרשת ישראל 2005. כאשר החומר תקין הוא מאושר תוך שעתיים, אולם התור נוצר כאשר מוגשות עבודות הלוקות בחסר או שמתגלות בהן שגיאות. כל נושא ההחזרות וההתכתבות הנלווית אליהן גוזל זמן רב. בכוונת מפ"י להנהיג "מסלול ירוק" למודדים שעבודותיהם אינן מוחזרות. מפ"י מאמין כי כאשר יוטמעו ויילמדו ההנחיות החדשות נתגבר על התור המצטבר. לעניין הקרינה במחוז ב"ש נעשתה בדיקה ונמצא כי הקרינה היא בגבולות המותר.

הועלתה בקשה ליידע את ציבור המודדים במקרה שנעשו שינויים בערכים של נקודות בקרה.

יש, תמיד, להתבסס על ערכים עדכניים. עם זאת, נבדוק את האפשרות להודיע באתר האינטרנט של מפ"י על נקודות שתקבלנה ערכים ברשת ישראל 2005.

קבצים להורדה