קדסטר

הקדסטר עוסק בחלוקת הקרקע לגושים וחלקות, לצורך רישום מקרקעין.

גאודזיה

בתחום הגאודזיה, פועל המרכז למיפוי ישראל כמכון הגאודטי הלאומי. מפ"י אחראי לקביעת האליפסואיד וליצירה, תחזוקה ופיתוח של רשת הבקרה הגאודטית לפי צרכי המדינה, מתוך דגש על צרכי התשתיות, הבניה והביטחון.

מיפוי וממ"ג

בתחום המיפוי, המרכז למיפוי ישראל הוא הגוף הלאומי למיפוי. מפ"י מופקד על קביעת מוצרי המיפוי הבסיסיים הנדרשים במדינת ישראל לתמיכה בצרכים הממלכתיים הבסיסיים לתכנון...

אתר המפות הממשלתי

אתר המספק מידע גיאוגרפי ממשלתי ומוסדי בצורה מקוונת וזמינה לציבור הרחב, לגופים ממשלתיים ולאוכלוסיות המקצועיות השונות.